Zaokrąglanie liczb – PHP

Wbudowane funkcje, które służą zaokrągleniu danej liczby: round(), ceil(), floor(), number_format().

round() – zaokrągla liczbę standardowym sposobem, w górę jak jest powyżej 0,5 a dół jak jest poniżej. Funkcja przyjmuje trzy wartości: round(float$wartosc, int $precyzja,  int $tryb)

wartość – zmienna do zaokrąglenia,

precyzja - ilość miejsc po przecinku do jakich zaokrąglamy,

tryb – jeden z trybów PHP_ROUND_HALF_UP, PHP_ROUND_HALF_DOWN, PHP_ROUND_HALF_EVEN, lub PHP_ROUND_HALF_ODD, uwaga ta opcja działa w wersji PHP > 5.3.0

Przykłady:

<?php
 echo round(1.3);        // 1
 echo round(1.5);        // 2
 echo round(1.7);        // 2
 echo round(1.6, 0);     // 2
 echo round(2.95551, 3); // 2.956
 echo round(32411, -3);  // 32000
 echo round(2.045, 2);   // 2.05
 echo round(2.055, 2);   // 2.06
 echo round(1.5, 0, PHP_ROUND_HALF_UP);   // 2
 echo round(1.5, 0, PHP_ROUND_HALF_DOWN); // 1
 echo round(1.5, 0, PHP_ROUND_HALF_EVEN); // 2
 echo round(1.5, 0, PHP_ROUND_HALF_ODD);  // 1
?>

ceil() – zaokrąglenie liczby w górę

<?php
echo ceil(1.1);   // 2
echo ceil(1.99);  // 2
echo ceil(-1.14); // -1
?>

floor() – zaokrąglenie liczny w dół

<?php
echo floor(1.1);    // 1
echo floor(1.99);   // 1
echo floor(-1.14);  // -2
?>

number_format() – funkcja, która nadaje format liczby tysięcznej, przyjmuje wartości number_format(float $wartosc, int $po_przecinku, string $separator,  string $separator_tysiaca)

$wartość – zmienna do formatowania,

$po_przecinku – ile cyfr po przecinku wyświetlamy,

$separator – separator oddzielający liczbę całkowita od ułamkowej, zazwyczaj kropka lub przecinek,

$separator – separator liczby tysięcznych, zazwyczaj spacja

<?php
 $liczba = 1234.56789;
 // format angielski
 $format_angielski = number_format($liczba);
 // 1,235
 // format polski
 $format_polski = number_format($liczba, 2, ',', ' ');
 // 1 234,57
 // format angielski bez spacji pomiędzy tysiącami
 $format_angielski_a = number_format($liczba, 2, '.', '');
 // 1234.57
?>

Komentowanie jest zakończone.